پیام ریاست

دردنیایکنونی،سرمايه واقعي سازمان‌ها، دانايي و هوشمندي است. قرن حاضر قرنی است کهسازمان­ها، دیگر به کمّیت و تنوع خدمات،منابع مالي و فزوني منابع انساني خود نمي‌بالند، بلكه بالندگي آنها در گروهوشمندسازی و توانمند نمودن و افزایش میزان دانش و مهارت سرمایه‌های انسانیآنها تعریف می‌شود. از این‌رو، افزایشكيفي و توانمندي نيروي انساني، مهمترين عامل بقا، حيات و رشد اقتصاديسازمان‌ها خواهد بود. آموزش، توسعه سرمایه‌های انسانی و بهسازي منابع انساني، نوعيسرمايه‌گذاريو يك عامل كليديدر توسعه سازمان‌ها محسوب مي‌شود كه اگر به درستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود،مي‌تواند بازده قابل ملاحظه‌اي ایجاد نماید. آموزش و توسعه مهارت‌ها وهمچنین، توسعه سرمایه‌های انسانی، محوري­ترين تلاش مديران در نوآفريني، تمركززدايي،حذف ديوان­سالاري و تحول آفرینی خواهد بود.

در این راستا، مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین، بر آن است که با اجرای برنامه‌های استراتژیک خود، به عنوان بازوی علمی و آموزشی گروه سرمایه‌گذاری تات، عمل نماید و با تبدیل شده به دانشگاه کسب‌و‌کار بتواند کلیه نیازهای آموزشی دانشجویان این حوزه را مرتفع نماید.

برای دستیابی به این جایگاه، فعالیت‌های ذیل مدنظر قرار گرفته است:

-        تهیه و تدوین طرح‌های مورد نیاز در حوزه اصلاح رویه‌های کسب‌و‌کار و ارتقای فرهنگسازمانی با هدف ترویج روحیه جهادی و توسعه مشتری‌مداری

-       توسعه سرمایه‌های انسانی کلیه هلدینگ‌ها از طریق افزایش مستمر دانش کاربردی ومهارت­های انسانی ادراکی و فنی تخصصی

-        آموزش و تربیت مدیران حرفه‌ای با تفکر استراتژیک وسیستمی

-        طراحی و تدوین نظام بهینه و مدل شایستگی جذب و استخدام نیرویانسانی

-        طراحی و تقویت نظام آموزشی اثربخش و توسعۀ مدیریتدانش

-        طراحی و استقرار کانون ارزیابی، استعدادیابی و ساماندهینظام مدیران و کارکنان

-        طراحی و اجرای مؤثر برنامه‌های آموزش و یادگیری در سطوح فردی، تیمی ‌وسازمانی

-        برنامه‌ریزی و مدیریت فرصت‌های پیشرفت شغلیکارکنان

-        استقرار نظام مدیریت دانش در کلیه هلدینگ‌ها به منظور ارتقای سطح دانش سازمانیو تبادل اطلاعات در بین کارکنان

-        کمک به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از طریقافزایش میزان دانش و مهارت‌های عملیاتی آنها.

بالا