لیست سمینار های سال 97

برندینگ

اصول و فنون مذاکره

5s

ایران مال شناسی

مدیریت و رهبری سازمان

بالا