تقویم آموزشی پائیز 97 موسسه آموزش عالی اندیشه معین

نام واحد

عنوان دوره

جلسات

روزهای برگزاری

طول دوره

ساعت برگزاری

نمایشگاه

مدیریت رویداد

جلسه اول

یکشنبه

97/07/22

8ساعت

8:00-17:00

مدیریت رویداد

جلسه دوم

یکشنبه

97/07/29

8ساعت

8:00-17:00

مدیریت رویداد

جلسه سوم

یکشنبه

97/08/06

8ساعت

8:00-17:00

برنامه ریزی اجرایی نمایشگاه

جلسه اول

یکشنبه

97/08/13

8ساعت

8:00-17:00

برنامه ریزی اجرایی نمایشگاه

جلسه دوم

یکشنبه

97/08/20

8ساعت

8:00-17:00

برنامه ریزی اجرایی نمایشگاه

جلسه سوم

یکشنبه

97/08/27

8ساعت

8:00-17:00

روابط عمومی

روزنامه نگاری آن لاین

جلسه اول

دوشنبه

97/07/23

4ساعت

8:00-12:00

روزنامه نگاری آن لاین

جلسه دوم

دوشنبه

97/07/23

4ساعت

8:00-12:00

افکار سنجی و پژوهش

جلسه اول

دوشنبه

97/08/07

4ساعت

8:00-12:00

افکار سنجی و پژوهش

جلسه دوم

دوشنبه

97/08/14

4ساعت

8:00-12:00

دوره های مجازی سازی

جلسه اول

دوشنبه

97/08/21

4ساعت

8:00-12:00

دوره های مجازی سازی

جلسه دوم

دوشنبه

97/08/28

4ساعت

8:00-12:00

ویراستاری تخصصی

جلسه اول

دوشنبه

97/09/05

4ساعت

8:00-12:00

ویراستاری تخصصی

جلسه دوم

دوشنبه

97/09/12

4ساعت

8:00-12:00

ترجمه متون مطبوعاتی و خبر

جلسه اول

دوشنبه

97/09/19

4ساعت

8:00-12:00

ترجمه متون مطبوعاتی و خبر

جلسه دوم

دوشنبه

97/09/26

4ساعت

8:00-12:00

مارکتینگ

فرایند وقانون برگزاری مناقصات

جلسه اول

چهارشنبه

97/07/25

4ساعت

14:00-18:00

فرایند وقانون برگزاری مناقصات

جلسه دوم

چهارشنبه

97/08/02

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

جلسه اول

چهارشنبه

97/08/09

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

جلسه دوم

چهارشنبه

97/08/23

4ساعت

14:00-18:00

سیستم ها و روش ها

روش های حل مساله

جلسه اول

97/08/24

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

مدیریت ارتباط با مشتری

جلسه اول

97/08/01

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیری فرایند های کسب وکار

جلسه اول

97/08/15

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

پیاده سازی فرایندها در سیستم مدیری فرایند های کسب وکار

جلسه اول

97/08/22

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

برنامه نویسی باpython

جلسه اول

97/08/29

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

برنامه نویسی باpython

جلسه دوم

97/09/06

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

برنامه نویسی باpython

جلسه سوم

97/09/13

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

برنامه نویسی باpython

جلسه چهارم

97/09/20

سه شنبه

4ساعت

15:00-19:00

لجستیک

مدیریت ریسک و زنجیره تامین

جلسه اول

97/07/22

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت ریسک و زنجیره تامین

جلسه دوم

97/07/29

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت انبار و جابجایی مواد

جلسه اول

97/08/06

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت انبار و جابجایی مواد

جلسه دوم

97/08/13

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

فرهنگی

برنامه ریزی امور فرهنگی

جلسه اول

97/07/25

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

برنامه ریزی امور فرهنگی

جلسه دوم

97/08/02

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

بازار شناسی ومدیریت بازار

جلسه اول

97/08/09

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

بازار شناسی ومدیریت بازار

جلسه دوم

97/08/23

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

روابط فرهنگی بین الملل

جلسه اول

97/08/30

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

روابط فرهنگی بین الملل

جلسه دوم

97/09/07

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

سرپرستی مراکز فرهنگی

جلسه اول

97/09/14

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

سرپرستی مراکز فرهنگی

جلسه دوم

97/09/21

چهارشنبه

4ساعت

14:00-18:00

ورزشی

مدیریت راهبردی ورزش در مجتمع های تجاری چند منظوره

جلسه اول

97/07/22

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت راهبردی ورزش در مجتمع های تجاری چند منظوره

جلسه دوم

97/07/29

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت بحران در اما کن ورزشی

جلسه اول

97/08/06

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت بحران در اما کن ورزشی

جلسه دوم

97/08/13

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت رویدادهای ورزشی

جلسه اول

97/08/20

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت رویدادهای ورزشی

جلسه دوم

97/08/27

یکشنبه

4ساعت

14:00-18:00

هتل

شناخت صنعت گردشگری

جلسه اول

97/07/24

سه شنبه

4 ساعت

14:00-18:00

شناخت صنعت گردشگری

جلسه دوم

97/08/01

سه شنبه

4ساعت

14:00-18:00

مدیریت ارتباط با مشتری

جلسه اول

97/08/15

سه شنبه

4ساعت

14:00-18:00

اصول بازار یابی اینترنتی

جلسه اول

97/08/22

سه شنبه

4ساعت

14:00-18:00

فروش و بازار یابی در هتلداری نوین

جلسه اول

97/07/29

سه شنبه

4ساعت

14:00-18:00

فروش و بازار یابی در هتلداری نوین

جلسه دوم

97/09/06

سه شنبه

4ساعت

14:00-18:00

یاران کارآمد تات ایرانیان

ارتباط و تکریم مشتری

جلسه اول

97/07/21

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

تعمیر و نگهداری ماشین آلات نظافتی مبتنی بر تکنولوژی بکار گرفته شده

جلسه اول

97/07/28

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

تعمیر و نگهداری ماشین آلات نظافتی مبتنی بر تکنولوژی بکار گرفته شده

جلسه دوم

97/08/05

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

سرو غذا و پذیرایی

جلسه اول

97/08/12

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

سرو غذا و پذیرایی

جلسه دوم

97/08/19

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

رفتار تیمی

جلسه اول

97/08/26

شنبه

4ساعت

14:00-18:00

بالا